Plerng Kom Nom

[id]
01;https://sp.rmbl.ws/s8/2/N/t/7/X/Nt7Xq.caa.mp4|
02;https://sp.rmbl.ws/s8/2/s/u/7/X/su7Xq.caa.mp4|
03;https://sp.rmbl.ws/s8/2/B/u/7/X/Bu7Xq.caa.mp4|
04;https://sp.rmbl.ws/s8/2/q/y/-/X/qy-Xq.caa.mp4|
05;https://sp.rmbl.ws/s8/2/e/z/-/X/ez-Xq.caa.mp4|
06;https://sp.rmbl.ws/s8/2/s/z/-/X/sz-Xq.caa.mp4|
07;https://sp.rmbl.ws/s8/2/X/G/a/Y/XGaYq.caa.mp4|
08;https://sp.rmbl.ws/s8/2/7/M/w/Z/7MwZq.caa.mp4|
09;https://sp.rmbl.ws/s8/2/3/N/w/Z/3NwZq.caa.mp4|
10;https://sp.rmbl.ws/s8/2/K/D/D/v/KDDvq.caa.mp4|
11;https://sp.rmbl.ws/s8/2/i/X/S/x/iXSxq.caa.mp4|
12;https://sp.rmbl.ws/s8/2/1/G/x/A/1GxAq.caa.mp4|
13;https://sp.rmbl.ws/s8/2/p/K/R/B/pKRBq.caa.mp4|
14;https://sp.rmbl.ws/s8/2/R/l/7/2/Rl72q.caa.mp4|
15;https://sp.rmbl.ws/s8/2/4/n/7/2/4n72q.caa.mp4|
16;https://sp.rmbl.ws/s8/2/0/o/7/2/0o72q.caa.mp4|
17;https://sp.rmbl.ws/s8/2/x/q/7/2/xq72q.caa.mp4|
18;https://sp.rmbl.ws/s8/2/m/r/7/2/mr72q.caa.mp4|
19;https://sp.rmbl.ws/s8/2/P/b/x/c/Pbxcr.caa.mp4|
20;https://sp.rmbl.ws/s8/2/K/c/x/c/Kcxcr.caa.mp4|
21;https://sp.rmbl.ws/s8/2/A/d/x/c/Adxcr.caa.mp4|
22;https://sp.rmbl.ws/s8/2/4/d/x/c/4dxcr.caa.mp4|
23;https://sp.rmbl.ws/s8/2/z/U/f/d/zUfdr.caa.mp4|
24;https://sp.rmbl.ws/s8/2/W/U/f/d/WUfdr.caa.mp4|
25;https://sp.rmbl.ws/s8/2/r/W/f/d/rWfdr.caa.mp4|
26;https://sp.rmbl.ws/s8/2/b/Y/g/d/bYgdr.caa.mp4|
27;https://sp.rmbl.ws/s8/2/w/K/j/d/wKjdr.caa.mp4|
28;https://sp.rmbl.ws/s8/2/R/H/j/d/RHjdr.caa.mp4|
29;https://sp.rmbl.ws/s8/2/a/I/j/d/aIjdr.caa.mp4|
30;https://sp.rmbl.ws/s8/2/T/I/j/d/TIjdr.caa.mp4|
31;https://sp.rmbl.ws/s8/2/C/H/j/d/CHjdr.caa.mp4|
32;https://sp.rmbl.ws/s8/2/D/F/E/d/DFEdr.caa.mp4|
33;https://sp.rmbl.ws/s8/2/M/F/E/d/MFEdr.caa.mp4|
34;https://sp.rmbl.ws/s8/2/E/9/E/d/E9Edr.caa.mp4|

[/id]

Plerng Kom Nom

ភ្លើងគំនុំ, ភ្លើងគំនុំកម្លោចស្នេហ៍, Nobody's Happy if I'm Not, แค้น, Wrathful
Rating 7.8
Status: Completed Network: Studio: Released: Apr 06, 2024 Duration: 1 hr. 30 min. Season: Country: Type: TV Episodes: 22 Censor: Censored Director:
Her belief and trust were destroyed by the person who she loves the most. In spite of losing her home and family business, a light hearted young girl, Muanprae, became a woman who has nothing to lose and put everything for the revenge to her own aunt, Prangtong. Muanprae was deeply wounded by her cold-hearted aunt. The burning vengeance is so strong and would stop at nothing even though it might hurt people around her.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *